Säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on Kiuruvesi-seura ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys tai seura.

2 §
Yhdistyksen toimialueena on koko Suomi.

Tarkoitus ja toiminta
3 §
Seuran tarkoituksena on
1.toimia kiuruvetisten sekä Kiuruvedeltä muualle muuttaneiden ja heidän perheenjäsentensä sekä muiden Kiuruveden perinteitä kunnioittavien yhdyssiteenä.
2.toimia yhdyskanavana seuran jäsenten ja Kiuruveden kaupungin sekä sen asukkaiden välillä.
3.pyrkiä lisäämään Kiuruveden historian, perinteiden ja kulttuurin tuntemusta ja työskennellä niiden vaalimiseksi ja tukemiseksi.

4 §
Tarkoituksen toteuttamiseksi
1.seurataan Kiuruveden aineellista ja henkistä kehitystä.
2.harjoitetaan kotiseututietoutta ja kulttuuria lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa.
3.edistetään perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä kulttuuriympäristön vaalimista.
4.järjestetään jäsen- ja yleisötilaisuuksia, retkiä, vierailuja, opintomatkoja sekä muita tilaisuuksia.
5.toimitaan yhteistyössä Kiuruveden kaupungin, Kiuruveden Kotiseutuyhdistyksen, Ylä-Savon Seuran ja muiden yhdistysten kanssa.

Jäsenistö
5 §
Seuran jäseniä ovat:

1. varsinaiset jäsenet

2. ainaisjäsenet

3. kunniajäsenet

Jäseniä ovat kaikki jäsenmaksunsa maksaneet. Ainaisjäsenet ovat seuran jäseniä, jotka ovat suorittaneet vuosikokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun. Kunniajäseneksi voidaan kutsua Seuran toimintaan erityisen ansiokkaasti vaikuttaneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä. Varsinaiset jäsenet ja ainaisjäsenet hyväksyy hallitus, kunniajäsenet kutsuu vuosikokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6 §
Jäsen voi erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvollisuutensa. Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa hallituksen päätöksestä saattamalla asia kirjallisesti yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi 30 päivän kuluessa asiasta tiedon saatuaan.

7 §
Seuran vuosikokous pidetään kunakin vuonna ennen maaliskuun loppua. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii. Seuran kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla kirjeellisesti, puhelimitse tai sähköpostitse jokaiselle jäsenelle, lisäksi Kiuruvesi-lehdessä tai muussa sopivassa julkisessa mediassa sekä kotisivuilla. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

8 §
Seuran vuosikokouksessa
1.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2.todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3.käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä toiminnantarkastajan lausunto,
4.päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
5.hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
6.määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus,
7.hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,
8.valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan Seuran puheenjohtajaksi,
9.valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
10.valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa,
11.käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

9 §
Seuran kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun ne on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Jos äänestyksissä vuosikokouksessa tai hallituksessa äänet jakaantuvat tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa. Seuran kokouksissa on äänioikeus kaikilla jäsenillä.

Hallitus
10 §
Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä viisi (5) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Kaksi tai kolme hallituksen varsinaisista jäsenistä ja toinen varajäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Erovuoro määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Hallitus voi tarvittaessa kutsua ulkopuolisia toimihenkilöitä ja asettaa toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kolmen jäsenen ollessa läsnä.

Nimenkirjoittajat
11 §
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Talous
12 §
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä toiminnantarkastajalle vähintään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

13 §
Seuralla on toimintansa tukemiseksi oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi matkailu-, myynti- ja kustannustoimintaa sekä asianomaisella luvalla järjestää arpajaisia, maksullisia juhlia sekä yleisiä varainkeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
14 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

15 §
Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyissä seuran kokouksessa, joissa ainakin vähintään 2/3 läsnä olevista kannattaa purkamista.

16 §
Seuran purkautuessa sen varat luovutetaan Kiuruveden Kotiseutuyhdistys ry:lle tai kiuruvetistä kotiseututoimintaa tekevälle rekisteröidylle yhdistykselle sekä huolehditaan arkiston säilymisestä jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää.